Đã tròn 76 năm kể từ chiến thắng Cách mạng Tháng tám lừng lẫy của dân tộc ta, những hình ảnh và kí ức của cuộc chiến ấy vẫn in sâu trong lòng mỗi người con đất Việt. Nhìn lại chiến thắng lịch sử năm 1945, chúng ta lại càng thêm tự hào về sự bền bỉ, anh dũng đấu tranh của những người anh hùng dân tộc.

FotoJet 64

Đúng ngày 11/8/1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời hiệu triệu của Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhân dân cả nước đã vùng đứng lên làm cuộc cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc. Đặc biệt, ngày 19/8/1945, cách mạng thành công tại thủ đô Hà Nội đã có một ý nghĩa vô cùng lớn lao, Hà Nội đã trở thành ngọn cờ đầu của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, giành thắng lợi trong cả nước. Thắng lợi ở Hà Nội đã tạo điều kiện để Trung ương Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh chuyển đại bản doanh về Hà Nội, từ đó chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 23/8, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung kỳ và tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhân dân đã nổi dậy chiếm các công sở và triều đình Huế, buộc vua Bảo Đại phải đầu hàng, thoái vị. Ngày 25/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam bộ, hàng triệu người của thành phố Sài Gòn xuống đường tỏa ra chiếm các vị trí quan trọng, thành lập chính quyền cách mạng. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn tạo khí thế cho các tỉnh Nam bộ vùng lên giành chính quyền.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” với sức mạnh phi thường của cả dân tộc, chúng ta đã giành chính quyền trong cả nước. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố bên trong là quyết định. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật chỉ đạo và lãnh đạo cách mạng với đường lối hết sức đúng đắn cùng với sự chuẩn bị chu đáo về xây dựng lực lượng cách mạng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc cùng với việc dự đoán chính xác về thời cơ và nắm lấy thời cơ để phát động nhân dân đứng lên giành chính quyền.

Bản anh hùng ca mùa thu 1945 đã khép lại bởi sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng của cả dân tộc để rồi có bao nhiêu năm qua đi bài ca ấy vẫn vang vọng mãi trong trái tim của mỗi người con Việt Nam yêu nước và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ non sông, cống hiến cho sự phát triển phồn vinh của Tổ quốc.