Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975 đã để lại trong lòng mỗi người con đất Việt một niềm tự hào và biết ơn sâu sắc về một thời hào hùng mãi còn vang bóng.

Cách đây 46 năm, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí minh trước lúc đi xa, Đảng và nhân dân ta cùng nhau đồng lòng, đồng sức thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975. Chiến dịch Mùa Xuân diễn ra thành công rực rỡ, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thu non sông về một giải.

FotoJet 38

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên xã hội chủ nghĩa.Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất tại thời điểm đó; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta.

Đây là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

 

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, mỗi chúng ta đều vô cùng tự hào và biết ơn sự hy sinh anh dũng của các thế hệ ông cha mang lại một nền độc lập, thống nhất trường tồn.

Dù trong thời bình hay thời chiến, nhân dân ta vẫn luôn giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng bào ta luôn cố gắng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.